CIVILNÁ OCHRANA

pastedGraphic.png   CIVILNÁ OCHRANA  pastedGraphic.png 

§ 2 Civilná ochrana

  1. Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
  2. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Zákon  Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov       

 

Civilná ochrana – informácie pre verejnosť 2022

Rozlišovanie varovných signálov a činnosť obyvateľstva na signály 2022

                                                                                                                                                                                    

1 POSVP 2021

2 POSVP 2021

POSVP 2019

POSVP 2020

Poznámka: 

1. POSVP = Príprava  obyvateľstva  na  sebaochranu  a vzájomnú  pomoc   

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing