Vzdelávanie

Materská škola je 1-triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním, s vyučovacím jazykom slovenským.
V materskej škole sú deti vo veku od troch do šesť rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Zriaďovateľom materskej školy je od: 1.7.2002 OÚ v Hoste.

Adresa : 925 45 Hoste č.32
Tel. číslo : 031/785 75 76
Zamestnanci :
Riaditeľka: Lívia Grochalová Učiteľka: Mária Halánová
Kuchárka :Zuzana Škriečka – Masár Upratovačka: Anna Cuninková

Naša materská škola je zameraná – všestranne podporovať zdravie dieťaťa, zdravého životného štýlu, rozvíjať telesnú zdatnosť a celkovú telesnú kondíciu, posilňovať odolnosť organizmu a vôlových vlastností. Pohyb využívať ako zdroj energie a zdroj prevencie proti chorobám. Na zrozumiteľnej úrovni vštepovať deťom zásady zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Zoznámenie sa detí s domácimi zvieratami, ich zvukmi a významom pre človeka prostredníctvom zážitkového učenia. Prehlbovať si poznatky o zvieratách, mláďatách, ich spôsobe života, typických znakoch, ako vzhľad, veľkosť, hlas, pohyb, aj úžitok. A spoznávanie kultúrno –historickej pamiatky obce : Mlyn, kde sa zachovali tradície po
niekoľko generácií.

Od školského roku 2016/2017 realizuje materská škola predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaného v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0,
Z.z č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov…
Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

7.00 hod. Otvorenie MŠ, schádzanie detí.

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí.
Pohybové a relaxačné cvičenie.
Osobná hygiena.

9.00 hod. DESIATA

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej…
Pobyt vonku.
Osobná hygiena.

12.00 hod. OBED

Osobná hygiena.
Odpočinok.
Pohybové a relaxačné cviečenia.
Osobná hygiena.

15.00 hod. OLOVRANT

Hry a hrové činnosti.

16.00 hod. Koniec prevádzky MŠ.

V budove materskej školy prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Z finančných zdrojov obce dostali steny materskej školy nový náter a trieda nový nábytok. Pani riaditeľka zapojila materskú školu do Národného projektu- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Materská škola získala moderné digitálne vybavenie- interaktívnu tabuľu, notebook, tlačiareň, ktoré im umožní lepšie využívať digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu. Z OZ Chrústik, do ktorého prispievajú rodičia 2% z daní, sa kúpili nové skrinky do chodby a lehátka do spálne. Materská škola tak dostala nový, krajší a modernejší šat.

žiadosť o prijatie_do_mš

Príloha 1 k žiadosti

 

  Písomné vyhlásenie k podaniam.odt (23,7 KiB, 286 hits)

  Školský poriadok MŠ Hoste.odt (47,1 KiB, 242 hits)

  stanovy OZ Chrústik (314,4 KiB, 1 056 hits)

  Školský poriadok - dodatok (31,0 KiB, 532 hits)

 

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing