Zápis do MŠ

Materská škola v Hoste

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že  zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023 sa uskutoční dňa: 09.mája 2022

Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. Podľa § 59 ods. 1,2 zák. č. 235/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú do materskej školy prednostne prijaté deti:                                                                                       pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti ktoré dovŕšili 5 rokov veku     k 31.8.2022)                                                                                                                                 – deti s rozhodnutím o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole                                                                                                                              – ďalej budú prijímané deti podľa veku ( staršie sú prijímané skôr )

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne, dňa: 9. mája 2022  od : 10.00  do : 12.00 hod.

– poštou, alebo kuriérom  na adresu : Materská škola, 925 45 Hoste č.32

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá bude podpísaná  oboma rodičmi a potvrdená detským lekárom.- Príloha č. 1

K nahliadnutiu je potrebné priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca dieťaťa.

Vyhlásenie o súhlase s prijímaním a podpisovaním dokumentov len jedným z rodičov – Príloha č. 3

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosť  a prílohy si môžete stiahnuť tu: 

Príloha č. 1 -Žiadost o prijatie do mš2

Príloha č. 3 – Písomné vyhlásenie

Písomné rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa budú doručené zákonnému zástupcovi do 30. 06. 2022

   Lívia Grochalová    

riad.mš

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing