Zápis do MŠ

 

Riaditeľka materskej školy v Hoste

 

Oznamuje, že  žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 elektronickou formou na

e mail adresu: prihlaskyms@azet.sk

Prihlášku nájdete na stránke obci –vzdelávanie

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ  nevyžaduje
  • ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zatiaľ sa nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Ak nemôžete podať prihlášku elektronicky, môžete ju podať osobne, bez prítomnosti detí

v MŠ dňa: 11.05.2020  v čase od: 10.00 do 12.00 hod.

 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

Deti budú prijaté v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 Z. z., vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky MŠ SR 308/2009 Z. z.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 

– spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku

Prednostne  sa prijíma dieťa:   

                                                                                                 

– ktoré dovŕšilo piaty rok veku

– s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

– s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Písomné rozhodnutie vám bude doručené najneskôr do 30. júna 2020.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                         

Lívia Grochalová

V Hoste dňa: 14.04.2020                                                                        riad.mš    

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing