Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti
s novým koronavírusom

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu (ďalej len „koronavírus“)
informujeme poistencov, že ak
 dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa
poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola (ďalej len „zariadenie“) v súvislosti s
koronavírusom, majú možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na skutočnosť,
či ide o štátne alebo neštátne zariadenie,
 budú uznaní za dočasne práceneschopných majú možnosť uplatniť si nárok na nemocenské.
Žiadame klientov aby vo veci nároku na dávky, ktoré boli uplatnené v súvislosti s koronavírusom
kontaktovali Sociálnu poisťovňu výlučne emailom alebo telefonicky, t. j. aby osobne nenavštevovali
pobočky. Pri dávke ošetrovné môžu využiť formulár Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf),
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word).
Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa okrem iného poskytuje poistencovi, ktorý osobne a
celodenne ošetruje choré dieťa alebo sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak
dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, príp., ak zariadenie, v ktorom sa poskytuje dieťaťu
starostlivosť, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené.
Nárok na ošetrovné vznikne iba poistencovi, t. j. osobe, ktorá je aktuálne nemocensky poistená
(zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne
nemocensky poistená osoba), príp. jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia.
Ďalšou podmienkou vzniku nároku na ošetrovné je v prípade zamestnanca absencia príjmu a v prípade
povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky
poistenej osoby zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správne výške. Dobrovoľne
nemocensky poistené osoby musia splniť aj podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270
dní v posledných dvoch rokoch.
Ošetrovné sa poskytuje v jednom prípade, t. j. pri jednom uzatvorení zariadenia najviac 10
kalendárnych dní. V prípade opakovaného uzatvorenia zariadenia ide vždy o nový prípad, t. j.
ošetrovné možno pri ďalšom uzatvorení zariadenia poskytnúť opäť najviac 10 kalendárnych dní.

S prihliadnutím na potrebu eliminácie šírenia nákazy boli prijaté nasledovné osobitné
postupy súvisiace s uplatnením nároku na ošetrovné pri podozrení na koronavírus alebo
pri jeho diagnostikovaní:
A) Deti vo veku desať rokov (max. 10 rokov + 364 dní)
1. Zriaďovateľ, príp. obec na svojej web stránke informuje o tom, ktoré zariadenie
bolo uzavreté v súvislosti s koronavírusom.
2. Poistenci budú na web stránke Sociálnej poisťovne informovaní, že v prípade, ak ich dieťa odo
dňa uzavretia zariadenia vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť, môžu si v súvislosti so
starostlivosťou o dieťa do 10 rokov veku uplatniť nárok na ošetrovné a to buď telefonicky

alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je k dispozícii na web stránke Sociálnej
poisťovne.
3. Ak si poistenec uplatní nárok na výplatu ošetrovného telefonicky, pobočka Sociálnej
poisťovne spíše zápisnicu o ústnom podaní.
4. V prípade, ak si nárok na ošetrovné uplatní poistenec prostredníctvom telefonického hovoru
alebo osobitného formulára uvedeného na web stránke Sociálnej poisťovne, Sociálna
poisťovňa overí, či dieťa, ktoré si vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť, navštevuje
zariadenie, ktoré bolo uzatvorené v súvislosti s koronavírusom.
5. Poistenec, ktorý je zamestnancom, informuje o prekážke v práci svojho zamestnávateľa
telefonicky alebo e-mailom.
6. Až po overení vyššie uvedenej skutočnosti Sociálna poisťovňa začne konanie o nároku na
ošetrovné na základe takto podanej žiadosti, t. j. nie je nevyhnutné podať žiadosť o dávku na
tlačive „Žiadosť o ošetrovné“ potvrdenom ošetrujúcim lekárom.
B) Deti 11-ročné a viacročné
Ak je zariadenie, ktoré dieťa navštevuje uzatvorené v súvislosti s koronavírusom a ošetrujúci lekár
dieťaťa vyhodnotí vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa, že je nevyhnutné jeho osobné
a celodenné ošetrovanie napriek tomu, že ide o dieťa staršie ako desať rokov a choroba sa u dieťaťa
ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné. Dôvodom vystavenia tejto žiadosti bude diagnóza
U07.2 podozrenie z infekcie COVID19.
Nemocenské je nemocenská dávka, ktorá sa okrem iného poskytuje poistencovi, ktorý je z dôvodu
choroby alebo karanténneho opatrenia uznaný za dočasne práceneschopného.
Nárok na nemocenské vznikne iba poistencovi, t. j. osobe, ktorá je aktuálne nemocensky poistená
(zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne
nemocensky poistená osoba), príp. jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia.
Ďalšou podmienkou vzniku nároku na nemocenské je v prípade zamestnanca absencia príjmu a v
prípade povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky
poistenej osoby zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správne výške. Dobrovoľne
nemocensky poistené osoby musia splniť aj podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270
dní v posledných dvoch rokoch.

S prihliadnutím na potrebu eliminácie šírenia nákazy boli prijaté nasledovné osobitné
postupy súvisiace s uplatnením nároku na nemocenské pri podozrení na koronavírus
alebo pri jeho diagnostikovaní:
1. Pacient, ktorý sa vrátil z oblasti postihnutej koronavírusom, napr. z Talianska, telefonicky
kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ak lekár vyhodnotí, že v predmetnom prípade je
opodstatnená dočasná pracovná neschopnosť, pacientovi vystaví Potvrdenie o dočasnej
pracovnej neschopnosti, na ktorom uvedie diagnózu U07.1 v prípade ak bola potvrdená
infekcia COVID19 alebo U07.2 v prípade, ak ide o podozrenie z infekcie COVID19. Zároveň
požiada pacienta, aby uviedol telefónne číslo, na ktorom ho je možné kontaktovať zo strany
Sociálnej poisťovne a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej

pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára. Na
tento účel môže využiť schránku pobočky Sociálnej poisťovne.
2. Poistenec, ktorý je zamestnancom, informuje zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o
prekážke v práci. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom
postavení zamestnanca. II. diel (žiadosť o nemocenské) postúpi miestne príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne. III. diel zostane na útvare lekárskej posudkovej činnosti pobočky
Sociálnej poisťovne.
3. V prípade, ak je na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti uvedené telefónne číslo
poistenca, Sociálna poisťovňa bude klienta kontaktovať telefonicky a oboznámi ho s ďalším
postupom, príp. s ním spíše žiadosť o výplatu dávky formou ústneho podania.
4. Ak poistenec uvedie, že si nárok na výplatu nemocenského uplatňuje, pobočka Sociálnej
poisťovne začne konanie o nároku na nemocenské.
5. Ak na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude uvedený telefonický kontakt na
klienta, pobočka Sociálnej poisťovne počká, či ju bude klient kontaktovať, a ak áno, spíše
zápisnicu z ústneho podania.
Tieto postupy sa budú uplatňovať len vo vzťahu k potrebe ošetrovania a k dočasnej
pracovnej neschopnosti súvisiacej so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch
sa uplatňujú štandardné postupy pri uplatňovaní nároku na dávky. V prípade, ak z
okolností vyplynie potreba zmeny týchto postupov, Sociálna poisťovňa bude svojich
klientov včas informovať.

Viac informácií na: www.socpoist.sk

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing