Výzva na odstránenie porastov v blízkosti energetických zariadení

Výzva
Spoločnosť Západoslovenská distribučn á, a.s.,v súlade s ustanovením § 1 1 ods. 1 písm. b) a §
11 ods,3 zákona Č.251/2012Z.z.o energetike a o zmene a doplneníniektorých zákonovvznení nes.korŠÍch PredPisov vYzývavlastníkoú nájomcov a správcov nehnutelností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spol,ahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sá nachádzajú na ich nehnutelhostiach najneskórdo 07.0L.2O2O
A.k v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vYkoná tieto Úkony spo|očnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona Č.251/2012Z.z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnutel’nosti záujem
o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskór do 30.11.2019 a zároveň predložiť návrh rozsahu
a spósobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou
existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnutelhosti
a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.
Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spol’ahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia
a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení
sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č.251/2012Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v bode 16.1 7 platného Prevádzkového
poriadku prevádzkovatel’a distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej
webovom sídIe www.zsdis.sk.
Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov
je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov
v oblasti ochrany životného prostredia (najmá zákona č.
543/2002Z.z. o ochrane prkody a krajiny v zneníneskorších
predpisov a vyhlášky 24/2OO3 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania
s odpadm i (najmá zákona č. 7 g /2O1 5 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov) a príslušných technických
noriem a arboristických štandardov. Ak je z dóvodu
bezpečnosti vykona n ia odstra ňovania a okIiesňova n ia
stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení
distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúci u elektriny,
je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s./ o vypnutie vedenia alebo manipuláciu
na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska,
a to najmenej 25 kalendárnych dnípred plánovaným
odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov
a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov,
Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom
dohody medzi žiadatelbm a spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s.
Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných
porastov/ ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spol’ahlivosť
prevádzky energetických zariaden í distribučnej sústavy
má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spol’ahlivú
distrbúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto, Spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred d’akuje
za spoluprácu.

Správa energetických zariadení: Juh
E-mail: odberate|@zsdis.sk
Tel. číslo: 0850 333 999
Dátum zverejnenia výzvy: 15.11.2o19

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing