Výberové konanie – riaditeľ/ka Materskej školy

Číslo spisu:   90/2019                                                                                     V Hoste 1.apríla 2019

 

 

 

Obec Hoste v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie miesta riaditeľa/- ky Materskej školy, Hoste 32

s predpokladaným nástupom 1. júna 2019

 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

–        kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písmena b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch                  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

–        bezúhonnosť,

–        zdravotná spôsobilosť,

–        ovládanie štátneho jazyka,

–        najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

–        doklad o vykonaní I. atestácie,

–        znalosť príslušnej školskej legislatívy,

–        orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,

–        znalosť práce PC (Word, Excel, internet),

–        osobnostné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

–        prihláška do výberového konania,

–         vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),

–        štruktúrovaný životopis,

–        overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

–        doklad o potvrdení pedagogickej praxe,

–        lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

–        návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie (v rozsahu min. 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu okraj 2,5 cm, so zarovnaním do bloku),

–        kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

–        písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu:01. júna 2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Obecného úradu v Hoste, najneskôr do 30. apríla 2019 do 12:00 h s označením na obálke „Výberové konanie MŠ Hoste – neotvárať“ s uvedením odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

 

 

 

Ľuboš Karel.

starosta obce

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing