Okrskové volebné komisie a úlohy obce

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do 21.02.2019; zasadanie zvoláva starosta obce.

 

     Žiadame Vás, aby ste nám obratom po uskutočnení prvého zasadania okrskovej volebnej komisie (okrskových volebných komisií) vo Vašej obci (meste) oznámili elektronicky:

 

  • dátum prvého zasadania okrskovej volebnej komisie,
  • úplné zloženie okrskovej volebnej komisie podľa delegovania politických subjektov a petičných výborov (mená a priezviská všetkých členov), uveďte aj zapisovateľa,
  • prípadné vymenovanie člena (členov) okrskovej volebnej komisie starostom obce,
  • meno a priezvisko predsedu a podpredsedu okrskovej volebnej komisie.

 

     Podľa § 18 ods. 5 cit. zákona volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie  svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

 

     Z dôvodu financovania okrskových volebných komisií súčasne žiadame, aby ste nám po utvorení okrskových volebných komisií vo Vašej obci, oznámili celkový počet členov okrskových volebných komisií (zapisovateľa uveďte mimo počtu). V obciach, kde je viac okrskov, podľa jednotlivých okrskov.  

 

     Súčasne upozorňujeme na ďalšie úlohy obce vyplývajúce z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

  • do 12.02.2019 zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
  • do 19.02.2019 doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti,
  • do 25.02.2019  zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky,
  • do 25.02.2019 rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky.

 

Požadované údaje nám zašlite na e-mailovú adresu   ovvs.ga@minv.sk.  

 

     Podľa „Pokynu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019“ (modrá publikácia, str. 38) obec podáva okresnému úradu telefonicky do 22.02.2019 informáciu o tom, či je určený začiatok hlasovania na skoršiu hodinu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s voľbami kontaktujte odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Galanta:

tel. č.:  031/788 6136,  mobil:  0911 025 037.

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing