Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2017/2018 sa uskutoční

9. mája 2017 od : 11.00 hod. do : 16.00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
– spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
Prednostne sa prijíma dieťa:

– ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
– s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
– s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

K 01.09.2017 je možné do materskej školy prijať spolu 21 detí.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. (Môžete si ju stiahnuť TU) Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ,zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing