Profil verejného obstarávateľa

Obec Hoste je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Hoste na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Hoste v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Zverejňovanie zákaziek

podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Obec Hoste
Adresa: Obecný úrad, Hoste 93, 925 45
IČO: 00 305 961
DIČ: 2021006636
Banka: VÚB a.s.
Účet: 20523132/0200
Telefón: 031 /7857 529
Fax: 031 /7857 529
E-mail: ouhoste@stonline.sk
Web: www.hoste-obec.sk

Zákazky – prieskum trhu
—————————————————————————————————–
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 – stavebné práce

Názov zákazky: Obnova domu smútku

Dátum zverejnenia: 21.11.2017

obnova_Dom smútku

—————————————————————————————————–
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 – stavebné práce

Názov zákazky: Obnova kultúrneho domu, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strešného plášťa

Dátum zverejnenia: 14.11.2017

obnova KD_verejné obstarávanie
obnova_KD_rozpočet
—————————————————————————————————–

P.č. zákazky 1
Dátum zverejnenia 20.1.2014
Termín predloženia ponuky 20.01.2014 -27.01.2014
Predmet zákazky Rekonštrukcia toaliet
Kontaktná osoba obstarávateľa Ľuboš Karel
Výsledná cena v € bez DPH 7376,55
Úspešný uchádzač Juraj Hornáček, Zeleneč 578
Termín dodania predmetu zákazky 03.02.2014 -14.02.2014

Zverejnené:               20.01.2014
Aktualizované:          27.01.2014

—————————————————————————————————–

P.č. zákazky 2
Dátum zverejnenia 06.08.2014
Termín predloženia ponuky 28.07.2014
Predmet zákazky Rekonštrukcia chodníka od Obecného úradu po kostol
Kontaktná osoba obstarávateľa Ľuboš Karel
Výsledná cena v € bez DPH 21993,52
Úspešný uchádzač BLACK WOLF, s.r.o.

Fučíkova 702/267,

Sládkovičovo 92521

Termín dodania predmetu zákazky 15.09.2014

Zverejnené:               06.08.2014
Aktualizované:          14.08.2014

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing