Zápis do Materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému
roku 2024/2025 sa uskutoční dňa: 13.mája 2024
Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. Podľa § 59 ods. 1,2 zák. č.
235/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov budú do materskej školy prednostne prijaté
deti: – pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné
– deti s rozhodnutím o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
– deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31.
augusta príslušného kalendárneho roka

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
– osobne, dňa:13.mája 2024 od : 10.00 do : 12.30 hod.
– poštou, alebo kuriérom od: 01.05.2024- 31.05.2024 na adresu : Materská škola, 925 45 Hoste č.32
Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá bude podpísaná oboma
rodičmi a potvrdená detským lekárom.
A Písomné vyhlásenie k podaniam …Príloha č. 1
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie
identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie
dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj
vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Žiadosť a prílohu si môžete stiahnuť na stránke obce – vzdelávanie.
Písomné rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa budú doručené zákonnému zástupcovi do 30. 06.
2024

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing