Voľby do NRSR 2023 – Informácie pre voliča

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 •   výkon trestu odňatia slobody,
 •   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 •   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV Spôsob voľby

  Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 •   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 •   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 •   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do

  osobitného zoznamu voličov,

 •   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej

  územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť vmieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, vktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Bližšie informácie omožnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, ato elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

***

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing