Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste

Pozvánka

Podľa §12, ods. I, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa uskutoční dňa 16.11 .2022 o 18:00 v zasadačke
obecného úradu v Hoste s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateťa a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Ustanovenie zástupcu starostu obce
6. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov
7. Schválenie uznesenia
B. Záver

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing