Zápis do materskej školy

Materská škola v Hoste

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školyk nasledujúcemu školskému roku 2021/202sa uskutoční dňa: 03.mája 2021

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

– spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
– dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
– dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
– dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
– deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
– deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne dňa: 3. mája 2021 od : 10.00 do : 12.00 hod.
– písomne poštou na adresu : Materská škola, 925 45 Hoste č.32
– e-mailom: mshoste1@zet.sk
Žiadosť si môžete stiahnuť tu: Prihláška
Rozhodnutie o prijatí ( neprijatí ) bude vydané do 15.júna 2021

Lívia Grochalová
riad.mš

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing