Materská škola

Materská škola je 1-triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním, s vyučovacím jazykom  slovenským.
V materskej škole sú deti vo veku od dvoch do šesť rokov a deti  s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Zriaďovateľom materskej školy je od: 1.7.2002 OÚ v Hoste.

Adresa:        925 45 Hoste č.32
Tel.číslo:        031/ 785 75 76
Zamestnanci:    Lívia Grochalová, Mária Halánová, Irena Varadíková, Martina Tóthová

Naša materská škola je zameraná na podporu zdravého vývinu a pohybovej aktivity detí v MŠ.Úlohou materskej školy je už od najútlejšieho veku túto skutočnosť vštepovať deťom v rámci výchovného pôsobenia formou hry, ktorá je najprirodzenejšou činnosťou pre dieťa.
Od školského roku 2009/10  v súlade s medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytujeme predprimárne vzdelávanie ISCED 0.Školský vzdelávací plán  sme vypracovali v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona o výchove a vzdelávaní( školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predškolského vzdelávania je rozvíjať každé dieťa po stránke fyzickej, psychickej a sociálnej a viesť deti tak, aby na konci svojho predškolského obdobia boli jedinečnou a relatívne samostatnou osobnosťou, schopnou zvládnuť, pokiaľ možno aktívne a s osobnostným uspokojením také nároky života, ktoré sú na ne bežne kladené a zároveň aj tie, ktorého v budúcnosti nevyhnutne očakávajú.
Našim hlavným cieľom je, aby dieťa na konci predškolského obdobia v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a základy, ktoré sú dôležité pre jeho ďalšiu vzdelávaciu činnosť- učenie a pre vlastný život.

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je spracované  vo forme denného poriadku. Denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

Súčasťou denného poriadku sú :

1    hry a hrové činnosti
2    pohybové a relaxačné cvičenia
3    edukačné aktivity
4    pobyt vonku
5    odpočinok
6    činnosti zabezpečujúce životosprávu/ osobná hygiena, stolovanie, stravovanie/

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing