Materská škola

Materská škola je 1-triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním, s vyučovacím jazykom  slovenským.
V materskej škole sú deti vo veku od dvoch do šesť rokov a deti  s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Zriaďovateľom materskej školy je od: 1.7.2002 OÚ v Hoste.

Adresa:        925 45 Hoste č.32
Tel.číslo:        031/ 785 75 76
Zamestnanci:    Lívia Grochalová, Mária Halánová, Irena Varadíková, Martina Tóthová

Naša materská škola je zameraná na podporu zdravého vývinu a pohybovej aktivity detí v MŠ.Úlohou materskej školy je už od najútlejšieho veku túto skutočnosť vštepovať deťom v rámci výchovného pôsobenia formou hry, ktorá je najprirodzenejšou činnosťou pre dieťa.
Od školského roku 2009/10  v súlade s medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytujeme predprimárne vzdelávanie ISCED 0.Školský vzdelávací plán  sme vypracovali v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona o výchove a vzdelávaní( školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom predškolského vzdelávania je rozvíjať každé dieťa po stránke fyzickej, psychickej a sociálnej a viesť deti tak, aby na konci svojho predškolského obdobia boli jedinečnou a relatívne samostatnou osobnosťou, schopnou zvládnuť, pokiaľ možno aktívne a s osobnostným uspokojením také nároky života, ktoré sú na ne bežne kladené a zároveň aj tie, ktorého v budúcnosti nevyhnutne očakávajú.
Našim hlavným cieľom je, aby dieťa na konci predškolského obdobia v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a základy, ktoré sú dôležité pre jeho ďalšiu vzdelávaciu činnosť- učenie a pre vlastný život.


Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je spracované  vo forme denného poriadku. Denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

7.00 hod. Otvorenie MŠ, schádzanie detí.

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí.
Pohybové a relaxačné cvičenie.
Osobná hygiena.

9.00 hod. DESIATA

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej…
Pobyt vonku.
Osobná hygiena.

12.00 hod. OBED

Osobná hygiena.
Odpočinok.
Pohybové a relaxačné cviečenia.
Osobná hygiena.

15.00 hod. OLOVRANT

Hry a hrové činnosti.

16.00 hod. Koniec prevádzky MŠ.

V budove materskej školy prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Z finančných zdrojov obce dostali steny škôlky nový náter a trieda nový nábytok a interaktívnu tabuľu ktorá pomáha deťom vzdelávať sa aj v oblasti IT gramotnosti. OZ Chrústik, do ktorého prispievajú rodičia 2% z daní, sa zase postaralo o nákup nových skriniek a postelí. Materská škola tak dostala nový, krajší a modernejší šat.

  Školský poriadok (321,6 KiB, 24 hits)


  Žiadosť o prijatie do MŠ (23,6 KiB, 0 hits)


  stanovy OZ Chrústik (314,4 KiB, 14 hits)

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing